برق انداختن مبل های چوبی:
مواد لازم:

آب لیمو جام
روغن زیتون جام
افشانه
پارچه خشک
روش:

به خوبی روغن زیتون رو با آب لیمو قاطی کنید.
به مقدار مناسب بر روی مبلمان چوبی افشانه کنید
پاک کردن با یک پارچه خشک

۱۳۲۰۷۴۷۵۹۱_ui